انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان تهران در سال 1393 توسط افراد ذیل تأسیس گردید:

دکتر مهرداد تشکری - عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره

1- دکتر مهرداد تشکری - دامپزشک

 

 دکتر امیر حسین محمدی - عضو اصلی و نائب رئیس هیئت مدیره

2- دکتر امیر حسین محمدی - دامپزشک

 

دکتر احمد مختاری - عضو اصلی و خزانه دار

3- دکتر احمد مختاری - دامپزشک

 

تعداد بازدید : 4695 بار